НачалоEnglish
Дом “Петко Стайнов”НонотекаФонотекаЗа контакти

Устав

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т  НА

  ФОНДАЦИЯ  " ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ  "

 

Днес, 13.11.2001 год. /тринадесети ноември двехиляди и първа година/  в гр. София, подписаните ГРИГОРИЙ ПЕТКОВ СТАЙНОВ, род. на 20.07.1928 год. в гр. София без ЕГН, СТЕФАН ПЕТКОВ СТАЙНОВ с ЕГН: 3501256243,    ПЕНКА ХРИСТОВА ШИШМАНОВА, род. на 14.08.1910 год. в гр. Казанлък без ЕГН, ДОНЧО ЗАХАРИЕВ СТАЙНОВ, род. на 17.06.1935 год. в гр. Казанлък без ЕГН, ВИОЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЯНКОВА с ЕГН: 1803274393,ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВИЧ с ЕГН:3909287610,  АГАПИЯ ДИМИТРОВА БАЛАРЕВА с ЕГН: 2903286255 и АЛЕКСАНДЪР РАДИОНОВ ДЯНКОВ с ЕГН: 6209036281, с настоящия учредителен акт предоставяме сумата от 40 .- лв., всеки един по 5 лв. за учредяване на Фондация с НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДАЦИЯ  "ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ " и СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС – гр. София, р-н “ Средец “, ул. “ Ив. Вазов “ № 23

Целите на Фондацията, нейното имущество, принципи, начин на представляване и управляване и специалните правила, въз основа на които тя ще осъществява своята дейност, се уреждат в настоящия Учредителен акт.

 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК.

Чл.1 Фондацията носи име "ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ", което може да се изпис­ва и на латиница и придобива качеството на юридическо лице с вписването й в регистъра на СГС.

ал.2 Седалището на Фондацията е в гр. София, р-н “Средец“, ул. “Ив. Вазов“ № 23.

ал.3 Името на Фондацията, нейното седалище, адрес, данни за регистрацията и БУЛСТАТ се поставят върху всички документи и издания, изхождащи от нея.

ал.4 Фондацията не е ограничена със срок.

ал.5 Фондацията може да учредява клонове в случаите и при условията, уредени в настоящия учредителен акт и ЗЮЛНЦ.

 

 

II. ЦЕЛИ И ВИД НА ДЕЙНОСТ.

Чл.2  Фондацията е определена за извършване на дейност в частна полза.   

Чл.3 Целите на Фондацията са:

-          Популяризиране на творчеството и общественото дело на големия български композитор Петко Груев Стайнов в страната и чужбина.

-          Популяризиране на българското музикално творчество и хорово дело в страната и чужбина.

-          Подпомагане развитието на българското музикално творчество, изпълнителско изкуство и музикознание и в частност на младите композитори, диригенти, изпъл­нители и изследователи.

-          Подпомагане музикалните и други културни дейности на град Казанлък.

-          Подпомагане на всякакви дейности, насочени към утвърждаване на националната самобитност на българското музикално изкуство и култура.

-          Организиране и поддържане, самостоятелно или в сътрудничество с читалище и музей “ Искра “ и Община Казанлък на музей “ Петко Стайнов ” в къщата на Грую Петков Стайнов.      

ал.2 Дейността на Фондацията и изразходването на средства не могат да бъдат обвързвани с политически цели, въвличащи Фондацията в предизборни кампании или във воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии.

Чл.4 За обезпечаване на дейностите по настоящата глава, Фондацията развива ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ по смисъла на чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ.

ал.2 Фондацията има за предмет на допълнителна стопанска дейност: Издателска и рекламна дейност и разпространение на издателска и рекламна продукция; отдаване под наем и аренда на имущество на Фондацията, организиране на експозиции и провеждане на спектакли и предоставяне на консултантски / експертни / и информационни услуги.

ал.3 Допълнителната стопанска дейност по настоящия член се извършва във връзка с предмета на основната дейност, за която е регистрирана Фондацията, а приходите от нея се използват изцяло за постигане на целите по чл.3 от настоящия учредителен акт.

ал.4 Извършването от Фондацията на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

ал.5 Фондацията не разпределя печалба от дейността по настоящия член. 

 

III. ИМУЩЕСТВО

                Чл.5 Имуществото на Фондацията се образува от:

т.1 първоначално дарение от страна на учредителите при създаването на Фондацията в размер на  40 / четиридесет/ .- лв.

т.2 последващи дарения на учредителите.

т.3 дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юриди­чески лица. Лицата, направили дарения и завещания в полза на Фондацията се смятат за нейни ПРИЯТЕЛИ.

т.4 приходи от имуществото на Фондацията.

т.5 други приходи и постъпления, съгласно установения  от закона ред.

ал.2 Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движимо и недвижимо имущество, вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово участие в сдружения, права върху акции, вземания и други имуществени права. Всички направени дарения се вписват в специална книга за дарения.

ал.3 Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели.

ал.4 Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носят неговото име или друго, определено от него наименование.

ал.5 Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направени при неприемливи за Фондацията условия и в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на нейния учредителен акт.

ал.6 Имуществото на Фондацията се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа /акции, облигации/, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост и по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да гарантира достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за инфлационните процеси и за финансирането на идеалните цели на Фондацията.

ал.7 Разходването на финансовите средства на Фондацията се извършва въз основа на ежегоден бюджет, който се утвърждава от Управителния й съвет.

ал.8 Разпореждането с паричните средства и имуществото на Фондацията се извършва от органите й на управление в  строго съответствие с нейните цели и разпоредбите на настоящия учредителен акт. 

 

ІV. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ  

Чл.6 Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите иму­щество се решава съобразно разпоредбите на настоящия учредителен акт и по решение на върховния орган на Фондацията и в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

ал.2 Ако решение по предходната алинея не е било взето до прекратяването й, то се взема от ликвидатора.

ал.3  Ако не съществуват лица по ал.1 и 2 и ако те не са определяеми, имуществото преминава върху Общината по седалището на Фондацията. Общината има задълженията по чл.15 ал.2 от ЗЮЛНЦ.

ал.4  Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор на Фондацията, назначен извън кръга на лицата по ал.2 на чл.15 от ЗЮЛНЦ с изключение на дължимото им възнаграждение.

ал.5 Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по чл.15 ал.1 до 3, отговарят за задълженията на прекратената Фондация до размера на придобитото.       

 

V.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.7 Органи на управление на Фондацията се: Управителен съвет /УС/, Председател на УС и Управител.

ал.2 По решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани помощни органи - експертни комисии, журита и др., в зависимост от потребностите и дейността на Фондацията.

Чл.8 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. Председател на УС е един от членовете на УС. Учредителите определят числеността и персоналния състав на първия УС.

ал.2 УС има право да попълва и да извършва промени в своя състав по численост.

ал.3 При невъзможност да се извършат промените по ал.2 се прилага разпоредбата на чл.35 ал.3 от ЗЮЛНЦ.

ал.4 УС назначава Управителя за срок от 3 години.

ал.5 Член на УС може да бъде, без оглед на гражданство, всяко физическо лице, което приема или работи за осъществяване целите на Фондацията.

ал.6 УС се свиква на заседание от Председателя му най-малко един път на 6 месеца чрез писмена покана, която следва да съдържа мястото, датата, часа на заседанието и проекта за дневен ред. Поканата следва да бъде връчена на членовете на УС най-малко 10 дни преди деня на заседанието.

ал.7 Председателят е длъжен да свика УС на заседание и по писмено искане на 2/3 от членовете му.

ал.8 Извънредно заседание на УС може да се свика от Председателя му в случай, че бъдат понесени сериозни загуби на имуществото на Фондацията, възникне опасност за нейната икономическа стабилност, а също така при всяко извънредно обстоятелството, което сериозно засяга дейността на Фондацията.

ал.9 Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете му.

ал.10 УС взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите на заседанието негови членове. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на Председателя на УС.

ал.11 УС взема решения с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите относно: изменения на учредителния акт на Фондацията, преобразуване на Фондацията и пректавянето на Фондацията и определянето на ликвидатор.

 

 


Чл.9 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:

т.1 взема решения за назначаване на Управител, за изменение на учредител­ния акт на Фондацията, за преобразуването й, за пректяването й и определяне на лик­ви­датор и за назначаването на проверител /и/.

т.2 прави промени в числеността и състава на УС.

т.3 приема правилник и други разпоредби, свързани с дейността на Фон­да­цията.

т.4 приема и упражнява бюджета на Фондацията.

т.5 приема перспективен и годишен план, програми за дейността на Фонда­цията.

т.6 приема годишния отчет за дейността на Фондацията и взема решения по него.

т.7 определя каква част от имуществото и от доходите на Фондацията следва да се капитализират като основен фонд с оглед запазването и увеличаването на имуществото и приема извършените от Управителя сделки, както и взима решения за извършване сделки с имуществото на Фондацията.

т.8 взема решения за организиране и участие на Фондацията във важни про­яви, свързани с целите й.

т.9 решава други въпроси, предвидени в Устава.

т.10 изготвя правила за провеждане на конкурси, програми и др., свързани с дейността на Фондацията, които се утвърждават от Председателя на УС.

т.11 утвърждава резултатите от конкурсите и материалните / парични / средства по отделните програми въз основа на доклади на програмните директори и мнението на експертните групи и комисии.

т.12 В дейността си УС се подпомага от административен персонал, наз­начаван от УС.

ал.2 ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на УС:

т.1 ръководи работата на УС.

т.2 внася в УС предложения за развитие и усъвършенстване на дейността на Фондацията.

т.3 утвърждава правилата за провеждане на конкурси, инструкции, програми и др., свързани с дейността на Фондацията, решения за отпускане на стипендии, по­мо­щи и др.

ал.3 Когато УС не заседава, решенията от неговата компетентност се вземат от Пред­седателя му и се утвърждават от УС на първото му заседание след приемането им.

Чл.10 УПРАВИТЕЛЯТ :

т.1 изпълнява дейността на Фондацията, определена от УС в решението за назначаването му, за което получава пълномощно.

т.2 ръководи оперативно дейността на Фондацията в съответствие с учре­ди­тел­ния й акт.

т.3 предлага проекта на бюджета и след приемането му от УС, упражнява неговото изпълнение.

т.4 представя на УС за утвърждаване програмите, свързани с дейността на Фондацията със съответни предложения за бюджетите и директорите им и отчита периодично изпълнението им.

т.5 назначава и освобождава административния персонал, подпомагащ собст­вената му и тази на УС дейност.

т.6 сключва договори, свързани с дейността на Фондацията с изключение на случаите, в които по решение на УС компетентен е неговият председател.

т.7 изготвя правилата за провеждане на конкурси и предоставяне на награди и ги предлага на УС за утвърждаване.

т.8 представя на УС ежегодно отчет за дейността на Фондацията.

т.9 има право на възнаграждение за своята дейност, определено от УС.

 

VІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

                 Чл.11 Фондацията се представлява от СТЕФАН ПЕТКОВ СТАЙНОВ и ПЕТКО СТЕФАНОВ СТАЙНОВ – ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО.

 

VІІ. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

Чл.12 Учредителите имат запазени права съобразно разпоредбата на чл.36 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ.

 ал.2 Смъртта на учредител не води до прекратяване на Фондацията, като неговите наследници по закон имат право да встъпят в правата му, ако желаят това, като уведомят писмено УС или неговия Председател в шестмесечен срок от смъртта на наследодателя или от научаването за нея. 

 

VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, ПРЕХОДНИ

И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.13 Фондацията може да бъде прекратена по реда и при условията на чл.13 от ЗЮЛНЦ.

ал.2 Смъртта на учредител, респ. прекратяването на ЮЛ, не води до прекратяване съществуването на Фондацията или до отмяна на направените дарения и завещания.

Чл.14 Ликвидацията на Фондацията се извършва по реда и при условията на чл.14 от ЗЮЛНЦ.

Чл.15 УС предприема необходимите действия за вписване на промените в учре­ди­телния акт на Фондацията в специалния регистър на Софийския градски съд, фирмено от­деление.